Kokokehon traumasensitiivinen jooga on rakennettu erityisesti niille ihmisille, joilla on traumaattinen tausta ja kärsivät post-traumaattisista oireita. Traumasensitiivisen joogan tarkoituksena on tarjota turvallinen ympäristö ja struktuuri rakentaa ystävällistä ja kuuntelevaa suhdetta omaan kehoon. Tavoitteena on omien kehotuntemusten tunnistaminen ja sen myötä oman vireystilan ja olojen säätelyn mahdollistaminen. Harjoituksen sisältö on rakennettu tukemaan autonomisen hermoston rauhoittumista sekä vaikuttamaan stressin yleisesti aiheuttamiin tuki- ja liikuntaelimistön muutoksiin. Tämän vuoksi ryhmä sopii myös ihmisille, joilla on kroonistunutta stressiä, unettomuutta tai vaikeuksia rentoutua.

”Trauman uhri ei voi toipua, ennen kuin hän tutustuu kehonsa tuntemuksiin ja ystävystyy niiden kanssa. – – – Muuttuakseen ihmisen on tultava tietoiseksi
tuntemuksistaan ja siitä, miten hänen kehonsa on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.
Ruumiillinen minätietoisuus on ensimmäinen askel kohti
menneisyyden hirmuvallasta vapautumista.” 

(Bessel Van Der Kolk 2014: Jäljet kehossa s.127.)

Seuraavan alkavan traumasensitiivisen Rauhoittava jooga-ryhmän ajankohta löytyy täältä

Seuraava työpaja ”Mitä on traumasensitiivinen jooga?” ammattilaisille ja aiheesta kiinnostuneille  löytyy täältä 

 

Taustaa

Kokokehon traumasensitiivisen joogan viitekehys rakentuu neurotieteistä, nykyaikaisista traumateorioista ja länsimaisesta post-modernista joogasta. Asentoharjoituksen sisältö on koottu vastaamaan stressin ja traumatisoitumisen vaikutukseen kehossa, helpottamaan autonomisen hermoston säätelyvaikeuksia sekä vahvistamaan kehoyhteyttä ja kehollisia voimavaroja. Laajan teoreettisen viitekehyksen rinnalla Kokokehossa on vuosien käytännön kokemusta traumatisoituneiden kanssa työskentelystä nimen omaan kehollisin interventioin, myös joogan asentoharjoitusta hyödyntäen, psykofyysisen fysioterapian ja tanssi-liiketerapian kontekstissa.

Kokokeho on toteuttanut traumasensitiivisiä Rauhoittava jooga -ryhmiä vuodesta 2015. Ensimmäinen ryhmätoteutus oli yhteistyössä Oulun traumaterapiakeskuksen kanssa. Sittemmin omien terapiatilojen myötä siirtynyt Kokokehon tiloihin. 

Yhdysvaltojen terveysviraston rahoittama tutkimus on osoittanut kymmenen viikon joogakurssin vähentävän merkittävästi PTSD oireita ihmisillä, jotka eivät olleet hyötyneet lääkkeistä tai muista hoidoista (Van Der Kolk 2014). Suomessa vastaavanlaista tutkimusta ei ole vielä tehty. Joka vuosi noin 100 000 suomalaista kokevat potentiaalisesti traumatisoivan tapahtuman ja noin 20-30%:lle heistä kehittyy post-traumaattinen stressihäiriö eli PTSD (Kröger 2016). Psyykkinen trauma vaikuttaa syvällisesti hermostoomme, mikä aiheuttaa kaikille traumatisoituneille autonomisen hermoston ja vireystilan säätelyhäiriöitä (Leikola 2016;  Van Der Kolk 2014). Kehotietoisuustekniikat vahvistavat sosiaalisen liittymisen järjestelmää ja vireystilan tasoittumista (Leikola, Mäkelä ja Punkanen 2016), minkä vuoksi keholliset väliintulot ovat nykyisin perustellusti osa trauman hoitoa.

Kokokehon traumasensitiivinen Rauhoittava joogaryhmä

Kokokehon Traumasensitiivinen rauhoittava joogaryhmä tapaa kahdeksan kertaa, kerran viikossa tunnin kerrallaan. Ryhmäkoko on pieni, yleensä 4-7 henkilöä. Ryhmän tärkeimpiä elementtejä on turvallisuudentunteen rakentaminen, hyväksyvän tietoisen läsnäolon ja joustavan huomionsuuntamistaidon kehittäminen, kehoyhteyden lempeä rakentaminen, valintojen tekeminen itsen hyväksi sekä kehollisten voimavarojen löytäminen. Niiden kautta osallistuja voi saada hallinnan tunnetta suhteessa hallitsemattomiin kehollisiin reaktioihin ja työkaluja vireystilan säätelyyn.

Seuraavan alkavan ryhmän löydät täältä.

Ryhmäläisten kokemuksia

Ryhmäläisten odotukset liittyvät usein rauhallisen olon saavuttamiseen. Useat kokevat odotustensa täyttyvän. Salliva ohjaaminen ja lempeä ilmapiiri tuovat turvallisuuden ja hyväksymisen tunteita suhteessa omaan harjoitukseen ja ruumiiseen. Ryhmäläiset ovat kokeneet oman vireystilan tasaantumista. Kehotietoisuus ja keholliset voimavarat voivat vahvistua kahdeksan kerran jakson edetessä, mikä on käynyt ilmi ryhmäläisten harjoitusten jälkeisessä kirjallisessa reflektiossa.

Osallistujien kirjallisten kokemusten perusteella kahdeksan viikon traumasensitiivinen joogaharjoitus vahvisti kehotietoisuutta ja rauhoitti kehon stressi-reaktiota. Kyky hengittää, pysyä rauhallisena ja säädellä ruumiillisia reaktioita auttaa traumatisoituneita arjen haasteissa sekä esimerkiksi terapiassa käsittelemään tuskallisia kokemuksiaan. Näitä taitoja traumatisoitunut voi turvallisesti harjoitella traumasensitiivisessä joogassa. Psyykkinen trauma vaikuttaa syvällisesti hermoston ja kehon toimintaan, minkä vuoksi kehollisten väliintulojen käyttö trauman hoidossa on perusteltua. Traumasensitiivinen jooga voi olla auttava tukitoimi trauman hoidossa esimerkiksi psykoterapian tai tanssi-liiketerapian rinnalla.

Ammattilaisille ja joogaopettajille

Traumatisoituneitten asiakkaiden kanssa työskentelevä, oletko kiinnostunut integroimaan kehollisia interventioita asiakastyöhösi?

Joogaopettaja, haluatko ymmärtää trauman ja stressin vaikutuksen niin yksilötasolla kuin ryhmässä? Haluatko olla traumainformoitu joogaopettaja, joka pystyy lisäämään turvallisia elementtejä toteuttamilleen joogatunneille?

Järjestämme työpajoja traumasensitiivisestä joogasta. Ota rohkeasti yhteyttä niin järjestetään yhteistä aikaa ja jaan tietoani sekä kokemuksiani traumasta, sen ruumiillisista ilmentymisistä sekä turvallisuuden elementtien lisäämisestä joogatunneille tai asiakastyöhön.

Seuraava työpaja löytyy täältä

Lisätietoja:

Liisa Sonkamuotka
Psykofyysinen fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti,
lapsi- ja nuorisopsykoterapeutti koulutettava, joogaohjaaja

liisa.sonkamuotka(a)kokokeho.fi
p. 044-5737685