”Tanssi-Liiketerapiassa itseä ja elämäntilannetta tarkastellaan kehon, tanssin ja liikkeen kokemusten avulla.”

Asiakkaille

Tanssi-Liiketerapiaan hakeudutaan ilman lähetettä, toteutus yksilö- tai ryhmämuotoista.

Tanssi-liiketerapia on luoviin ja toiminnallisiin taideterapioihin kuuluva psykoterapian erityissovellus. Tanssi-liiketerapia keskittyy liikkeeseen ilmaisuna, vuorovaikutuksena ja kommunikointina sekä reittinä, jonka avulla vahvistetaan tietoisuutta itsestä. Tanssi tässä yhteydessä tarkoittaa liikettä eleistä, asennoista, olemisesta ja hengittämisestä aina kokonaisvaltaisempaan kehon liikkeeseen. Se on asiakkaan sisäisen kokemusmaailman esilletuloa liikkeen symbolisessa muodossa.

On tärkeää huomata, että tanssi-liiketerapia ei vaadi asiakkaalta mitään kehollisia, liikkeellisiä tai tanssillisia taitoja eikä siinä keskitytä tanssin opettamiseen. Jokainen osallistuu omista lähtökohdista käsin.

Tanssi-liiketerapiasta voi saada apua erilaisiin fyysisiin, psyykkisiin ja vuorovaikutuksellisissa suhteissa ilmeneviin ongelmiin. Sitä käytetään mm. masennuksen, työuupumuksen, syömishäiriöiden, ahdistuksen, sosiaalisten pelkojen, psykosomaattisten oireiden, kipujen ja muiden ongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa, myös ennaltaehkäisevässä mielessä. Se sopii myös varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhdehäiriöiden hoitoon.

Tanssi-liiketerapian menetelminä käytetään mm:

  • kehotietoisuustyöskentelyä
  • läsnäolo-, rentoutus-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoituksia
  • strukturoitua liiketyöskentelyä
  • luovaa liikettä
  • leikkiä
  • musiikkia
  • kuvatyöskentelyä
  • kokemuksia jaetaan sanallisesti terapeutin ja/tai ryhmän kanssa

Terapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Sitä voidaan toteuttaa lyhytterapiana 10–12 kerran jaksona tai pitkäkestoisena terapiana 1–2 kertaa viikossa 1–3 vuotta.

Varaa aika

Tanssi-liiketerapiaryhmä alkaa 20.9.2023:

Tästä minä alan 

Ammattilaisille

Tanssi-liiketerapia on psykoterapeuttista keho- ja liiketyöskentelyä. Se on luonteeltaan integratiivinen terapia, jonka teoreettinen pohja on keho-mieli-yhteyden huomioimisessa ja teoreettinen viitekehys rakentuu kiintymyssuhde- ja objektisuhdeteorioista, nykyaikaisesta traumateoriasta ja somaattisen psykologian teorioista. Keskeisiä perusteita tanssi-liiketerapeuttiseen työskentelytapaan tuovat myös voimavara- ja ratkaisukeskeiset, psykodynaamiset ja luovuuteen liittyvät teoriat.

Tanssi-liiketerapiaa voidaan hyödyntää sekä kuntoutusmuotona että hyvinvointia, kehittymistä ja oppimista tukevassa työskentelyssä. Kuntoutusmuotona se edistää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja vuorovaikutustaitoja, lisää osallistumismahdollisuuksia ja parantaa elämänlaatua. Se soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille.

Tanssi-liiketerapiassa oleellista on kokemus liikkeen aistimisesta sekä se, miten liike ymmärretään. Tanssi-liiketerapeutti pyrkii lisäämään kokemuksen ymmärrystä yhdessä asiakkaan kanssa kokeilemalla ja käyttämällä liikkeen kautta tapahtuvaa peilaamista, virittäytymistä ja itsetutkiskelua kritisoimatta ja tuomitsematta. Kehotietoisuuden, tanssin ja liikkeen eri osa-alueet luovan prosessin tilassa mahdollistavat sensori-motorisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kokemisen tasojen integraatiota. Toiminnallisuutensa ansiosta se soveltuu työskentelymuodoksi myös silloin, kun asiakas syystä tai toisesta ei pysty verbaaliseen psykoterapeuttiseen työskentelyyn.

Tanssi- ja liiketerapiaa ei suositella akuutin psykoosin hoitoon eikä syömishäiriön vuoksi hyvin heikkokuntoiselle ihmiselle. Ryhmämuotoisessa tanssi- ja liiketerapiassa ryhmän kokoonpano vaikuttaa siihen, kuinka asiakas voi työskentelyyn kiinnittyä ja hyötyä siitä. Mitä vakavampi problematiikka on kyseessä, sitä enemmän työskentelyssä on struktuuria.

Tanssi-liiketerapia koulutus Suomessa

Suomessa psykoterapeuttisesti painottunutta tanssi-liiketerapian koulutusta järjestää tällä hetkellä Jyväskylässä toimiva Eino Roiha -instituutti (www.ers.fi). Nelivuotisen (120 op) koulutuksen sisältö vastaa psykoterapiakoulutuksille asetettuja laajuusvaatimuksia ja koostuu teoria- ja menetelmäopinnoista (80 op) sekä kliinisistä opinnoista (40 op). Kliinisten opintojen sisällä on oma kolmivuotinen koulutusterapia (120 tuntia), kliinistä ohjattua potilasharjoittelua 300 tuntia ja siihen sisältyvää työnohjausta 120 tuntia.

Koulutuksen pääkouluttajina toimivat LitT, FM, psykoterapeutti, tanssi- liiketerapeutti Maarit Ylönen ja FT, traumapsykoterapeutti, musiikkiterapeutti, tanssi-liiketerapeutti Marko Punkanen.